Διαδικασία προσλήψεων π-ΝΕΤ

Ακολουθεί η διαδικασία προσλήψεων προσωπικού του Κέντρου Ικανοτήτων π-NET ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΚΕ - ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΣ (Κωδικός πράξης: ΓΓ2CC-0107547) που έχει ιδρυθεί στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έργων στη Δράση ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ - Κωδικός Πρόσκλησης 029ΚΕ - Α/Α ΟΠΣ 4397.

 

Όταν προκύπτουν ανάγκες για νέες θέσεις εργασίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του προαναφερθέντος συγχρηματοδοτούμενου έργου, αναρτάται στη θέση CAREERS της ιστοσελίδας μας η προκήρυξη της θέσης εργασίας. Παράλληλα, ενημερώνονται οι εταίροι μας, για συστάσεις στελεχών. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η καλύτερη και η ταχύτερη δυνατή επιλογή και αξιοποίηση του ενδιαφερόμενου ανθρώπινου δυναμικού.

 

Διαδικασία επιλογής

  Αξιολογούνται όλα τα βιογραφικά σημειώματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε θέσης.

  Επιλέγονται τα βιογραφικά που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της εκάστοτε θέσης.

  Τα άτομα που επιλέγονται, καλούνται για μια πρώτη συνέντευξη με τη Διευθύνουσα και τον Υπεύθυνο της Αρμόδιας Μονάδας.

  Για συγκεκριμένες θέσεις, οι υποψήφιοι ενδέχεται να περάσουν και από διαδικασία επιπλέον αξιολογήσεων, όπου αξιολογούνται συγκεκριμένες δεξιότητες και γνώσεις σχετικές με τη συγκεκριμένη θέση.

  Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου συνεντεύξεων, κάθε υποψήφιος λαμβάνει ενημέρωση ως προς την έκβαση των αποτελεσμάτων. Οι υποψήφιοι που δε θα προχωρήσουν σε επόμενο στάδιο, ενημερώνονται μέσω email. Οι υποψήφιοι με τους οποίους επιθυμεί η εταιρεία να συνεργαστεί, λαμβάνουν επιστολή προσφοράς εργασίας, με τους προτεινόμενους όρους συνεργασίας.

  Ο νέος συνεργάτης ακολουθεί πρόγραμμα ένταξης στην εταιρεία.                

  Όλα τα βιογραφικά καταχωρούνται στην ηλεκτρονική βάση βιογραφικών της εταιρείας για μελλοντική αξιοποίηση (σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων).

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση των στοιχείων σας (αίτηση, βιογραφικό) γίνεται σύμφωνα με τις αρχές περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την αξιολόγηση των τυπικών σας προσόντων με σκοπό την πιθανή σταδιοδρομίας σας στην εταιρεία μας. Οι παραπάνω πληροφορίες διατηρούνται στη βάση μας για δύο έτη.

 

Ανθρώπινα Δικαιώματα και Εργασιακές Πρακτικές

Το π-ΝΕΤ υιοθετεί τις βασικές αρχές των Ηνωμένων Εθνών για την Εργασία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Δεν κάνει διακρίσεις με βάση τη φυλή, το χρώμα, την εθνική καταγωγή, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, τη θρησκεία, τη φυσική αναπηρία στη διαχείριση των λειτουργιών και δραστηριοτήτων του.