ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Το Κέντρο Ικανοτήτων π-ΝΕΤ είναι μια συνεργασία είκοσι δύο εταίρων που εκπροσωπούν μεγάλες εταιρείες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας και δια βίου εκπαίδευσης, ερευνητικούς οργανισμούς, συμβουλευτικές εταιρείες, και εταιρείες υποστήριξης της επιχειρηματικότητας.

Το π-ΝΕΤ, με την πλήρη νομική ονομασία π-ΝΕΤ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, έχει συσταθεί ως Κέντρο Ικανοτήτων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

H ίδρυσή του έχει εγκριθεί από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), στο πλαίσιο της Δράσης «Κέντρα Ικανοτήτων» η οποία χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία 2014-2020». Η ΓΓΕΚ στηρίζει το π-NET με χρηματοδότηση ύψους 1,33 εκατ. € για τους πρώτους 18 μήνες της λειτουργίας του.

Το όραμά μας

Το π-NET φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε ένα διεθνές Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ) σε θέματα αναδυόμενων Έξυπνων Δικτύων και Υπηρεσιών για την υποστήριξη Κάθετων Αλυσίδων Αξίας (Verticals). Στόχος του είναι να αποτελέσει ένα κοινό πόρο και μια φιλόξενη υποδομή που θα προσφέρει καθολική πρόσβαση στη γνώση και την καινοτομία και θα προσελκύει ταλέντα. Φιλοδοξούμε η λειτουργία και ανάπτυξη του Κέντρου Ικανοτήτων π-ΝΕΤ να χρησιμεύσει ως υπόδειγμα για τη δημιουργία παρόμοιων νησίδων πειραματισμού και υποστήριξης Verticals 5G σε όλη την Ελλάδα, διευκολύνοντας έτσι τη διασύνδεση και τη συνεργασία ερευνητικών ομάδων.

Η αποστολή μας

Αποστολή του π-NET είναι η ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων και καινοτόμων παρεμβάσεων που οδηγούν σε εξαγώγιμα προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, αξιοποιώντας κατάλληλα τα πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες του ελληνικού οικοσυστήματος ΤΠΕ. Επιδίωξη του Κέντρου είναι η ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ της βιομηχανίας, της ακαδημαϊκής κοινότητας, του δημοσίου, και της κοινωνίας των πολιτών για τη δημιουργία κοινωνικών, τεχνολογικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών παρεμβάσεων με θετικό αποτύπωμα. Ο ορισμός και η εφαρμογή νέων και ανατρεπτικών επιχειρηματικών μοντέλων από το π-ΝΕΤ στοχεύει στην ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης.

Το σχέδιό μας

Με αφετηρία μια προηγμένη 5G-and-beyond (B5G) υποδομή, το π-NET στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ανοικτού περιφερειακού δικτύου B5G, το οποίο θα είναι διασυνδεδεμένο με άλλα δημόσια/ιδιωτικά δίκτυα, και θα ενσωματώνει τις τεχνολογίες των συνεργατών της και τις υποδομές των Vertical Industries. Οι εξειδικευμένοι μηχανικοί και η πρόσβαση σε πόρους και υποδομές θα υποστηρίζουν τις δραστηριότητες Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ) και θα παρέχουν την δυνατότητα ανάπτυξης και επίδειξης πρωτοτύπων και διενέργειας πιλοτικών εφαρμογών. Θα αναπτυχθούν υπηρεσίες και θα εφαρμοστούν ευέλικτοι μηχανισμοί για την κοινή χρήση πόρων, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, προκειμένου να επιταχυνθεί η επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι υποδομές υπολογιστών και δικτύου αποτελούν τα βασικά συστατικά του Κέντρου Ικανοτήτων, τα οποία συνθέτουν ένα ανοικτό, ιδιόκτητο δίκτυο παραγωγής, επεκτάσιμο, και δια-λειτουργικό με άλλες σχετικές υποδομές. Η υποδομή του δικτύου σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες που χτίζονται γύρω από αυτό, αποτελούν τα πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία του π-NET για την προσέλκυση μελλοντικών εταίρων, επενδυτών, μελών και πελατών από διαφορετικούς τομείς της οικονομίας.

Πειραματισμός και Πιλοτικές Εφαρμογές

Η προσφερόμενη υποδομή δύναται να χρησιμοποιηθεί για πειραματισμό και “test-before- invest” δοκιμές. Οι δυνατότητες “test-before-invest” δοκιμών αφορούν σε: α./ νέες υπηρεσίες και εφαρμογές από διαφορετικά Verticals , β./ νέους μηχανισμούς που αποσκοπούν στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αξιοπιστίας του δικτύου και γ./ νέες τεχνολογίες και εξοπλισμό στους τομείς 5G, 6G (RAN, Core), MEC, IoT, Cloud Computing κ.λπ. Ταυτόχρονα το Κέντρο, έχοντας δημιουργήσει υποδομές δικτύου βασισμένες σε διεθνή πρότυπα ακολουθώντας τις τελευταίες εξελίξεις και εκδόσεις λογισμικού ανοιχτού κώδικα, υποστηρίζει υπηρεσίες διασφάλισης ελέγχου συμβατότητας υπό ανάπτυξη τεχνολογιών, υπηρεσιών, προϊόντων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών των δυνητικών πελατών του και διασφαλίζοντας αξιόπιστη λειτουργία. Το προσωπικό και οι μηχανικοί του Κέντρου με εκτενή επιστημονική και εργαστηριακή γνώση και εμπειρία παρέχουν τη δυνατότητα υποστήριξης του πλήρους κύκλου ζωής των πιλοτικών δραστηριοτήτων συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και επίδειξης πρωτοτύπων.

Έρευνα και Καινοτομία

Τα δίκτυα νέας γενιάς μετατρέπονται σε έξυπνα δίκτυα για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των αναδυόμενων έξυπνων υπηρεσιών. Τα έξυπνα δίκτυα υιοθετούν μεθοδολογίες και τεχνικές από άλλους επιστημονικούς τομείς, όπως οι: Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση, Big Data, HPC, Automated Control κ.λπ. Η σύγκλιση αυτών των πεδίων οδηγεί σε μεγαλύτερους βαθμούς αυτοματοποίησης των λειτουργιών διαχείρισης και ελέγχου του δικτύου, αλλά και των ίδιων των υπηρεσιών, οι οποίες καλούνται να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Τα Έξυπνα Δίκτυα και Υπηρεσίες λειτουργούν ως καταλύτες για την ανάπτυξη διαφόρων Verticals μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού τους, παρέχοντάς τους μεγάλα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Είναι ενδεικτικό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να επενδύσει σχεδόν 30 δισεκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξη Verticals στο πλαίσιο του προγράμματος «Horizon Europe» για την περίοδο 2021-2027. Η ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας στους παραπάνω τομείς αποτελεί βασική δραστηριότητα του Κέντρου Ικανοτήτων, η οποία θα διατηρήσει το Κέντρο στην αιχμή της τεχνολογικής εξέλιξης, διασφαλίζοντας έτσι τη βιωσιμότητά του.

Εκπαίδευση & Κατάρτιση

Ο χώρος των τηλεπικοινωνιών χαρακτηρίζεται από μια πολυδιάστατη αλλαγή παραδείγματος, η οποία επηρεάζει όλο το φάσμα δραστηριοτήτων του, από τον τρόπο ανάπτυξης των δικτύων και υλοποίησης των μονάδων τους, μέχρι τον τρόπο διαχείρισης και λειτουργίας τους. Η αλλαγή παραδείγματος στα δίκτυα οδηγεί σε αντίστοιχη αλλαγή στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη νέων εφαρμογών και υπηρεσιών για Verticals. Το γεγονός αυτό καθιστά αναγκαία την ενίσχυση και προσαρμογή των δεξιοτήτων, των γνώσεων και των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που δραστηριοποιείται στο χώρο. Η ψηφιακή και πράσινη μετάβαση διαμορφώνουν και καθοδηγούν τον εκσυγχρονισμό τεχνικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία απευθύνονται στους επαγγελματίες του χώρου. Τα προγράμματα αυτά συμπληρώνονται από εκπαιδεύσεις και υπηρεσίες που αποσκοπούν στην καλλιέργεια επιχειρηματικής νοοτροπίας και απόκτηση σχετικών ικανοτήτων.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Στόχος είναι να αξιολογηθούν οι πραγματικές ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καθετοποιημένες βιομηχανίες, και να ανατεθούν σε ειδικούς με τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές δεξιότητες για την αντιμετώπισή τους. Διαπιστώνεται ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ της βιομηχανίας και των πανεπιστημίων εξακολουθεί να βρίσκεται σε εμβρυϊκό στάδιο. Το Κέντρο Ικανοτήτων φιλοδοξεί να επενδύσει προς αυτή την κατεύθυνση, σε υπηρεσίες που θα επιτρέψουν τη διεξαγωγή γόνιμου διαλόγου μεταξύ εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε διάφορα Verticals και ενεργών επιστημονικών ομάδων. Ο διάλογος αυτός ακολουθεί έναν συγκεκριμένο οδικό χάρτη που ξεκινά από την κοινή διατύπωση του προβλήματος και οδηγεί τελικά στην υλοποίηση πιλοτικών σχεδίων, τα οποία θα επικυρώσουν τη λύση και θα την φέρουν πιο κοντά στην πραγματική παραγωγή. Οι υπηρεσίες του Κέντρου Ικανοτήτων π-NET περιλαμβάνουν και συμβουλευτικές υπηρεσίες προς το κράτος, οι οποίες σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τη διαχείριση υποδομών καθώς και τη διαμόρφωση σαφών διαδικασιών και κανόνων για την πρόσβαση και τη χρήση τους.

Καθοδήγηση για Νέες Επιχειρήσεις

Αφορά στη μεταφορά τεχνογνωσίας και την προώθηση της καινοτομίας μέσω δράσεων για την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, τη διάδοση ορθών επιχειρηματικών πρακτικών, καθώς και την ενδυνάμωση ταλαντούχων επιστημόνων και ομάδων για τη δημιουργία βιώσιμων επιχειρήσεων, συμβάλλοντας έτσι στην οικονομική ανάπτυξη και ενίσχυση της επιχειρηματικής κουλτούρας στην Ελλάδα. Οι σχετικές δράσεις περιλαμβάνουν τη διασύνδεση με δίκτυα συμβούλων, χορηγών και επενδυτών (angel funds, επιχειρηματικά κεφάλαια κ.λπ.). Το Κέντρο Ικανοτήτων είναι σε θέση να παρέχει ένα ολιστικό περιβάλλον στο οποίο μια ιδέα σχεδιάζεται και υλοποιείται με την υποστήριξη της παρεχόμενης εκπαίδευσης, δοκιμάζεται και αναπτύσσεται, και τελικά αξιολογείται σε πραγματικές συνθήκες (test-before-invest) στις εργαστηριακές υποδομές του π-ΝΕΤ, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα το τελικό προϊόν να γίνει αποδεκτό από την αγορά στην οποία απευθύνεται.

Ευαισθητοποίηση και Προβολή

Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την ευαισθητοποίηση και την προβολή των τεχνολογιών και εφαρμογών 5G αποτελούν βασικούς παράγοντες για την επιτυχία του Κέντρου Ικανοτήτων, καθώς εμπλέκουν τα ενδιαφερόμενα μέρη και συμβάλουν στην ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ φορέων από διάφορους τομείς (π.χ. κυβέρνηση, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, ακαδημαϊκούς, βιομηχανία, εταιρείες, ΜΚΟ κ.λπ.), μεγιστοποιώντας το όφελος για την ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία. Στόχος είναι η προώθηση της επιστημονικής αριστείας και καινοτομίας, η κατανόηση της επιστήμης και της τεχνολογίας που σχετίζονται με την ενεργειακή βιωσιμότητα, η δημιουργία ζήτησης στην αγορά για αυτές τις τεχνολογίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, καθώς και η ενίσχυση της αφομοίωσής τους. Επιπλέον, σκοπός είναι η προώθηση της ευαισθητοποίησης του κοινού, του δημοσίου, των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Τα μέσα για την επίτευξη αυτών των στόχων περιλαμβάνουν κοινωνική δικτύωση, ενημερωτικά δελτία, εργαστήρια, συνέδρια, δημοσιεύσεις..

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Διαδικασία προσλήψεων

Cloud Infrastructure engineer

See the call text here

Telecommunications and 5G Radio Engineer

See the call text here

5G System Platform and R&D Engineer

See the call text here

Junior Developers/researchers for 5G/NFV services

See the call text here

Senior Developers/researchers for 5G/NFV services.

See the call text here

Junior Developers/researchers for Frontend web services

See the call text here

Business development director

See the call text here

NETWORKS ENGINEER & SECURITY RESEARCHER FOR EUROPEAN PROJECTS

See the call text here

5G/6G NETWORKS RESEARCHER FOR EUROPEAN PROJECTS

See the call text here

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Διευθυνση

Επιστημονικό Πάρκο Πατρών Α.Ε. Οδός Σταδίου Πλατάνι, Ρίο 265 04 Πάτρα, Ελλάδα